Liseyen yon jou, liseyen pou toutan!!!

Sa k ap pase avèk nou menm elèv lise yo, jounen jodia nan peyi a, pa yon fenomèn nouvo ditou. Se prèske chak ane wi, nou menm liseyen nou pèdi plizyè semèn lekòl akòz sendika pwofesè ki toujou nan lèse frape ak mouche Leta. Grèv manch long, manifestasyon, pou egzije nominasyon, lajan Leta dwe yo, pi bon salè ak kondisyon travay. Lè mouche Leta kanpe dan bang pou l pa reponn eben se nou menm yo met devan pou nou pran lari al bouste mouche Leta pou yo. Pa di ou pa t konnen depi nan 1995, 1996, gwo eskonbrit te pete, lise Jan Jak, lise Petyon, Lise Tousen te konn pran lari voye wòch sou kèk lekòl prive paske yo pa t ka jwenn pwofesè…Eben jodia w ap aprann se pa 20 lane sèlman koze sa genyen! Malerezman, nou toujou voye dekout penti sou pwoblèm nan pandan nou pa al chache nan fondasyon an pou n ta jwenn kisa ki fè mi kay la toujou ap fann tou tan.

An n poze kèk ti kesyon!
Ki kondisyon pou yon moun vin pwofesè nan Leta a?
Kijan Leta jere fonksyonè li yo?
Ki wòl yon sendika?
Èske grèv manch long legal?
Èske timoun ka nan fè manifestasyon?
Ki wòl Lekòl?
Konbyen Lekòl ki genyen nan sosyete a?
Kijan de moun nou vle fòme?
Èske timoun lekòl yo gen dwa?

Gen anpil kesyon ki pou ta poze, ou menm ki ap li an la, ou gen kesyon pa w. (Mete l nan kòmantè n ap ajoute l nan tèks la)
Jodia nou ta dwe ale nan nannan pwoblèm lan pou nou pote yon solisyon pou nou fini ak koze sa nan peyi a! Nou menm liseyen se nou k toujou viktim:

  • Politik kraze edikasyon nan avantaj lekòl kongreganis se nou menm ki peye sa. Paske tout pwofesè ki pase lekòl nòmal yo prefere al fè kou nan lekòl sa yo; paske la, ti tchotcho k ap vin jwenn yo a plis lontan ke grapday Leta a.
  • Nou sibi diskriminasyon ak estigmatizasyon paske yo fè konnen tout elèv lise se vagabon e pafwa nou dakò jwe sou sa pou n konpòte nou nenpòt kijan;
  • Sistèm nan pa mete bon estrikti pou gen yon sèl pwogram yon sèl liv nan tout lekòl, sa w tande a prèske tout pwofesè gen yon ti biznis liv ak feyè a kote, si w pa achte l ou p ap pase menm si se yon liv dwategòch; (Sendika p ap di anyen sou sa)
  • Pwofesè ap manifeste pou pa touche, lè yo touche se lè yo vle yo al fè kou, se tan yo vle yo pase nan klas la. Dayè lè w nan klas egzamen ofisyèl rès pwogram nan se pou w peye al pran l nan yon ratrapaj bouyi vide y ap fè;
  • Lekòl la se teren chas pou pwofesè, siveyan, direktè vin chache fanm. Kesyon etik pwofesyonèl pa egziste, yo pi rèd pase malfini, yo chase tout lè, piga w gen yon ti chè sou ou, yo tout vle jwe nan bout anba w;
  • Kote w kite Pwofesè tèt anba ki vin fè kou paske yo gen yon kontak ki lage yo la pou yo degaje yo. Lèt nominasyon kòm pwofesè chimi nan men l, l ap fè kou kreyòl;
  • Lè sansè ak direktè nan kont youn ap chache jete lòt, se yon lòt koze, pwofesè pa ka jwenn bon orè pou travay. Paske gen goumen antre chèf;
  • Nan klas yo nou pil sou pil, pa gen ban, anpil fwa pa gen twalèt, pa gen yon bon kafeterya, minimòm kondisyon pou yon sal de klas la pa respekte.

KILÈ AP GEN YON CHANJMAN TOUT BON VRE AK KOZE SA?

Mwen k ap pale a, m fè 7 an nan Lise Nasyonal Petyonvil(LNPV), m pa janm bliye sa nan rantre lekòl la, m fè prèske yon mwa ap chita sou yon bout blòk. Ti sachè nwa m nan pòch mwen pou ranje sou li pou m ka swiv kèk kou, lè pwofesè yo vini. Jodia ankò, nou plis pase 150 timoun kite nan 7AF2 p ap bliye koze sa. Malgre sa lòt lise yo te konsidere LNPV ak Lise Firmen kòm privilejye.
Jodia la, ou p ap konprann doulè yon liseyen si w pa t viv jan de moman sa yo.

Èske sa jistifye konpòtman vyolan yo ta repwoche yo?
Non, m pa kwè sa menm janm m pa kwè okenn liseyen t ap chwazi aji nenpòt kijan si pa t gen men kache dèyè l.

Politik yo, sispann itilize nou menm liseyen pou jere koze pèsonèl nou!
Mouche Leta, garanti dwa a edikasyon nou menm liseyen genyen!

Liseyen parèy mwen yo kenbe tèt nou! Jere tèt nou!
Liseyen yon jou, liseyen pou toutan!

Peterson Gregory Fénelon

https://www.facebook.com/Gogoleprince

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *